Ochrana osobních údajů

Poslední výhry

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI MOD PLAY, a.s.

Společnost MOD PLAY, a.s. provádí zpracování osobních údajů fyzických osob výhradně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), v aktuálním znění a platnou českou legislativou. 

Prostudujte si prosím tyto Zásady, kde najdete více informací o tom, jak sbíráme, používáme a sdílíme informace o Vás, když využíváte naše služby, aplikace a weby, nebo pokud s námi spolupracujete.


SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MOD PLAY, a.s. se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ 29054249, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16057 („MOD PLAY, a.s.“ nebo „my“ nebo ,,Správce“ nebo ,,Provozovatel“).

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SBÍRÁME A JAK S NIMI NAKLÁDÁME

Vaše osobní údaje jsou nám sděleny přímo Vámi (dále také „Subjekt údajů“). A to v situacích, kdy se registrujete z důvodu využívání našich služeb a aplikací, účastníte se našich akcí, kontaktujete nás, či používáte naše weby a stránky, nebo s námi jiným způsobem spolupracujete. 

Vaše osobní údaje můžeme dále získat od třetích stran, pokud jste s tím přímo Vy souhlasil/a, nebo také z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí, pokud nám to umožňuje či ukládá příslušný právní předpis, a to vždy jen v nezbytném rozsahu.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že se můžete sami rozhodnout, jestli naše služby chcete využívat (tj. jestli s námi uzavřete Smlouvu), dáváte nám tyto Vaše údaje dobrovolně. Pokud se rozhodnete nám tyto údaje neposkytnout, nemůžeme s Vámi bohužel uzavřít Smlouvu a námi nabízené služby Vám umožnit využívat, neboť v rámci naší podnikatelské činnosti na základě ustanovení příslušných právních předpisů a nařízení, zejm. zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsme povinni zjišťovat, zaznamenávat, zpracovávat a archivovat osobní údaje našich smluvních partnerů. 

Vaše osobní údaje potřebujeme občas kvůli důležitým zájmům, kterými mohou být zejména ochrana majetku či zdraví, zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů nebo obrana MOD PLAY, a.s. pro případ budoucího soudního sporu. Vaše údaje také potřebujeme pro svou vnitřní potřebu: především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality našich služeb a spokojenosti zákazníků i k tomu, abychom se my i naše služby dál zlepšovali.

Na základě našeho oprávněného zájmu Vám rovněž můžeme posílat novinky o službách, které u nás využíváte. Odběr novinek a další marketingové komunikace však můžete kdykoli zrušit (nebo upravit rozsah) přes odkaz v každé naší zasílané zprávě nebo v online aplikaci sekci Nastavení složce Osobní údaje.

Vaše osobní údaje uchováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, proč jsme Vaše údaje získali. Tedy po dobu, kdy Vám poskytujeme službu a dále ve lhůtě, kterou nám pro jejich uchovávání předepisuje právní předpis. 

Po skončení doby, kdy můžeme oprávněně zpracovávat Vaše osobní údaje, přestaneme s Vašimi osobními údaji jakkoli pracovat a vymažeme je nebo anonymizujeme v souladu s právními předpisy.

ÚČELY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností Správce a Subjektu údajů, vyplývající jim ze smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, a to v rámci provozování hazardních her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZHH“), konkrétně pak povinností vůči Subjektu údajů, jakožto Účastníku hazardní hry, a dále pak povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, kterými jsou zejména: 
  • zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „AML zákon“);
  • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů;
  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů; a
  • ZoZOÚ.
 • Účelem zpracování mohou být rovněž marketingové služby nabízené Správcem Subjektu údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Účelem zpracování jsou marketingové činnosti provozované se souhlasem subjektu osobních údajů, dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 • Účelem zpracování je rovněž přehled chování uživatelů a využívání našich webových stránek, a to jak přihlášených, tak anonymních uživatelů ve smyslu a v souladu s ustanovením čl. 89 GDPR. Data anonymních uživatelů jsou zpracovávána v sekcích, které nevyžadují přihlášení Uživatele.
 • Účelem zpracování osobních údajů je také provoz monitorovacích zařízení v hernách provozovatele, tj. herních prostorech ve smyslu ZHH, osobní údaje zákazníků a zaměstnanců Správce, tj. video a audio záznam ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 c) GDPR.
 • Vedle výše uvedeného jsou některé údaje zpracovávány i za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.

UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

Využití služeb www portálu a účast na hazardních hrách prostřednictvím internetových stránek provozovatele www.vsadahrej.cz (dále jen „Online prostředí“) je možná pouze na základě Smlouvy uzavřené s Účastníkem hazardní hry (dále jen „Smlouva“) a následné registrace Účastníka hazardní hry v souladu s ustanoveními ZHH, příslušným povolení Ministerstva financí a jím schváleným herním plánem.

Pro uzavření Smlouvy a k jejímu následnému plnění od Vás potřebujeme tyto osobní údaje:

 • Identifikační a kontaktní údaje Účastníka hazardní hry (jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, adresa místa trvalého nebo jiného obdobného pobytu, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a místo narození a dále také doručovací adresu, identifikátor datové schránky, e-mail a telefonní číslo),
 • Údaj o případné účasti Účastníka hazardní hry ve věrnostním programu, programu VIP nebo dalších případných bonusových programech a výhodách,
 • Údaje o komunikaci s Účastníkem hazardní hry a další údaje o plnění Smlouvy.


PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PLYNOUCÍCH Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – AML ZÁKON a ZHH

Správce je provozovatelem hazardní technické hry dle ZHH, který mu ukládá řadu povinností. Jednou z nich je povinnost každého Účastníka hazardní hry registrovat a to postupem stanoveným v ZHH.

Provozovatel hazardních her je také osobou povinnou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, z čehož mu plyne povinnost v rámci procesu registrace provést identifikaci Účastníka hazardní hry dle ustanovení AML zákona a dále také po dobu trvání registrace Účastníka hazardní hry provádět jeho průběžnou kontrolu.

Pro účely registrace Účastníka hazardní hry dle ZHH a s tím související nutné identifikace Účastníka hazardní hry dle ustanovení AML zákona zpracovává Správce tyto osobní údaje:

 • Identifikační údaje Účastníka hazardní hry, kterými jsou - jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození a pohlaví (pokud není rodné číslo přiděleno), dále místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu platnosti průkazu,
 • Kontaktní údaje Účastníka hazardní hry, kterými jsou korespondenční adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty, případně identifikátor datové schránky,
 • Údaje z prohlášení Účastníka hazardní hry ve smyslu, zda není politicky exponovanou osobou dle ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona, a dále pak zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v účinném znění, podpis Účastníka hazardní hry na tomto prohlášení,
 • Údaj o ověření shody podoby Účastníka hazardní hry s fotografií na jeho dokladu totožnosti.

Provozovatel je dále povinen provádět kontrolu Účastníka hazardní hry podle AML zákona, přičemž v souvislosti s tím, musí zpracovávat následující údaje:

 • Informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu či obchodního vztahu, informace o zdroji peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, další informace o původu majetku v případě Účastníka hazardní hry – politicky exponované osoby.
 • Informace o průběhu obchodního vztahu (zejm. údaje o nakládání s finančními prostředky v souvislosti s účastí na hazardní hře a o jejich původu).


ÚČAST NA HAZARDNÍ HŘE V ONLINE PROSTŘEDÍ V SOULADU S ZHH

Při plnění povinností v souvislosti se samotnou účastí Účastníka hazardní hry v Online prostředí stanovených mu výše uvedenými právními předpisy musí Správce zpracovávat také níže uvedené osobní údaje.

 • Údaje o uživatelském kontu Účastníka hazardní hry, zvláště pak údaje o peněžních prostředcích, vkladech, sázkách a výhrách na daném uživatelském kontu, údaje o vyplacených výhrách a další,
 • Údaje o registrovaném platebním prostředku (zejména identifikátor platebního prostředku, údaj o jeho majiteli či držiteli),
 • Údaje o sebeomezujících opatřeních nastavených nebo odmítnutých Účastníkem hazardní hry dle ustanovení § 15 odst. 2 ZHH a o jejich aktuálním stavu,
 • Údaje o účasti na hazardní hře (zejména délka a frekvence účasti na hazardní hře, zůstatek na kontu Účastníka hazardní hry, údaje o částce nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry a další),

Právním důvodem zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění povinností Správce ukládajících mu AML zákonem a ZHH.

Povinnost Správce vyplývající z dalších právních předpisů

Vedle výše uvedených povinností je Správce povinen zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů zejména v souvislosti a v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy spojenými s povinností Správce vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak pro plnění povinností uložených zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších právních předpisů.


Oprávněné zájmy Správce

V odůvodněných případech může Správce zpracovávat osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana jeho oprávněných zájmů. Správce však vždy důsledně posuzuje a dbá, aby zájem na zpracování údajů Subjektu údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do soukromí Subjektu údajů.


Zpracovatelé osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro MOD LAY, a.s. zpracovávány smluvními partnery. Při výběru zpracovatele je vždy kladen důraz na technické zabezpečení a organizační ochranu osobních údajů, které musí být MOD PLAY, a.s. zpracovatelem zaručeny a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. 


Příjemci osobních údajů

V rámci poskytování služeb a plnění zákonných povinností mohou být osobní údaje předány smluvním partnerům, kteří zajišťují služby MOD PLAY, a.s. a zpracovávají osobní údaje na základě jeho pověření. 

Osobní údaje (v omezeném rozsahu dané účelem) můžeme předávat dalším partnerům, kteří se nacházejí v roli společného správce, a to:

 • partneři provozující platební portály: Československá obchodní banka, a.s. IČO: 000 01 350, PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polská republika, NIP: 779-23-08-495; 
 • partner zajišťující provoz systému CAP: cbData, s.r.o., se sídlem č.p. 71, PSČ: 506 01 Kacákova Lhota, IČO: 288 18 644, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29183;
 • partner zajišťující online identifikaci: Bankovní identita, a.s., Smrčkova 2485/4, PSČ: 180 00, Praha 8 – Libeň; 
 • pro účely vypořádání kont poštovní poukázkou: Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99, Praha 1, IČO: 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565.


Zpracování a předávání údajů mimo EU

Společnost MOD PLAY, a.s. nepředává ani nezpracovává osobní údaje mimo EU.Doba zpracování a uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony:

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
 • Vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry 
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 536/2001 Sb., o účetnictví 
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

doba uložení: 10 let, dle platné legislativy


Osobní údaje zpracovávané pro marketingové činnosti provozované se souhlasem subjektu osobních údajů, dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1a v rozsahu: 

 • jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení
 • datum narození 
 • email 
 • telefon 
 • bydliště

doba uložení: po dobu platnosti souhlasu.


Osobní údaje zpracovávané pro marketingové činnosti provozované bez souhlasu subjektu osobních údajů dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1f v oprávněném zájmu správce v rozsahu:

 • jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení 
 • datum narození 
 • email 
 • telefon 
 • bydliště

doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu


Osobní údaje zpracovávané při provozu monitorovacích zařízení v hernách, osobní údaje zákazníků a zaměstnanců správce, plnění právních povinností dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1c v rozsahu: 

 • video a audio záznam

Dle legislativy:

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

doba uložení: 2 roky od pořízení


VAŠE PRÁVA A JEJICH UPLATNĚNÍ

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, tj. potvrzení od MOD PLAY, a.s., zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány příp. k jakým účelům. 

Správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
 

 • Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu osobních údajů, tzn. jejich upřesnění, doplnění, korekci nebo aktualizaci.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo za určitých podmínek požádat o výmaz osobních údajů nebo jejich anonymizaci v souladu s právními předpisy.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje vymazány (anonymizovány), požadujete jejich zachování, a to i v případě, že jejich zpracování je protiprávní, osobní údaje jsou nepřesné, nebo jste vznesl/a námitku a není jasné, zda Váš oprávněný zájem převažuje nad oprávněným zájmem společnosti MOD PLAY, a.s..

 • Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že společnost MOD PLAY, a.s. nezpracovává Vaše údaje v souladu s Vámi uděleným souhlasem, nebo že zpracování je prováděno v rozporu se zákonem nebo s ochranou Vašeho soukromí, můžete po společnosti MOD PLAY, a.s. požadovat vysvětlení, případně odstranění tohoto stavu.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste poskytl/a společnosti MOD PLAY, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, bude Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 • Právo podat stížnost

Dále máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel s GDPR a platné české legislativy.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel: +420 234 665 111

Ochrana osobních údajů

Vaše údaje chráníme a k tomu slouží zejména následující prostředky zabezpečení: Webové stránky jsou za Web Application Firewall (WAF), což eliminuje významnou část útoků na data. Webová aplikace je tvořena podle platných standardů pro zabezpečení a pravidelně testována na možnosti útoku. Přihlašovací údaje (heslo) do webové aplikace je uloženo v šifrované podobě a není možné jej zpětně dekódovat. Veškerá komunikace při práci s uživatelskými daty je šifrována (minimálně pomocí HTTPS). Uživatelská data jsou uložena na šifrovaných diskových oddílech. Přístup k uživatelským datům má jen omezený počet proškolených pracovníků pomocí VPN. Veškeré operace s uživatelskými daty jsou logovány. Data jsou uložena na dvou geograficky oddělených místech.

Uplatnění práv

Svoje práva a požadavky můžete uplatnit těmito prostředky:

 • emailem osobniudaje@mod-play.com 
 • písemnou formou na poštovní adresu: MOD PLAY, a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů, a proto jsme se za tímto účelem rozhodli jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na email adrese osobniudaje@mod-play.com.


Společnost MOD PLAY, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů.


VERZE 2021083101

Soubory cookies