VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné podmínky používání (dále jen „Podmínky”) stanovují pravidla uživatelského vztahu mezi společností MOD PLAY, a.s. se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, IČ: 290 54 249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16057 (dále jen provozovatel) a jednotlivými uživateli online her (dále jen uživatel).

1.2 Online hry provozované MOD PLAY, a.s. je možné se zúčastnit prostřednictvím Aplikace přístupné na webových stránkách www.vsadahrej.cz (dále jen „Aplikace”).

1.3 Přihlášením do Aplikace souhlasí uživatel s těmito Podmínkami používání. Tyto Podmínky platí pro jakékoliv používání služeb, rovněž i pro budoucí nabídky, výkony a dodávky provozovatele.

1.4 Všeobecné podmínky používání budou zveřejněny výhradně na uživatelském portálu v rámci Aplikace.  

1.5 Dodatečně nebo navíc k těmto Podmínkám používání platí pravidla hry a návody, které jsou uvedeny v nabídce MENU – Herní plány a pravidla. 

1.6 Tyto služby jsou určeny výhradně spotřebiteli ve smyslu § 419 Občanského zákoníku. Používání služeb pro komerční nebo jiné obchodní účely je vyloučeno.

1.7 K používání služeb provozovatele jsou oprávněny všechny osoby, které v době přihlášení dosáhly věku 18 let. Nezletilým osobám je účast na online hrách nabízených provozovatelem zakázána. Přihlášením do Aplikace potvrzuje uživatel výslovně svoji plnoletost a způsobilost k právním úkonům.  

1.8 Uživatelský vztah začíná přihlášením - registrací uživatele do Aplikace a potvrzením přijetí  přihlášení provozovatelem v podobě vytvoření oprávnění k přístupu. Vztah končí výpovědí ze strany uživatele nebo provozovatele.

1.9 Nabízené služby jsou provozovatelem poskytnuty bezplatně. Užíváním těchto služeb nevzniká uživateli žádný nárok na jakoukoli výhru nebo odměnu, a to zejména ve formě finančních prostředků nebo jakékoli virtuální měny.

2. ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB

2.1 Provozovatel umožní uživateli účast na online hrách, které poskytuje prostřednictvím internetové Aplikace. Uživatel si musí sám zajistit technické předpoklady pro účast na těchto hrách.  

2.2 Uživatel nemá právní nárok na účast na online hrách nabízených provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje možnost odmítnout nebo omezit přihlášení uživatele, a to bez odůvodnění.  

2.3 Provozovatel nezaručuje, že služby (online hry) budou odpovídat požadavkům uživatele. Zvláště pak provozovatel nepřebírá žádnou záruku vzhledem k vhodnosti služeb pro uživatelem sledovaný účel.

2.4 Provozovatel uživatele upozorňuje, že z hlediska typu a způsobu nabízených služeb není možná jejich neustálá a nepřerušená dostupnost v plném rozsahu. Mohou nastat výpadky, během nichž jsou servery provozovatele z důvodů technických nebo jiných problémů mimo okruh provozovatelova vlivu na internetu nedostupné (tj. vyšší moc, zavinění třetí stranou atd.), jakož i výpadky plánované, kdy budou prováděny rutinní údržbářské práce serveru. Přístup ke službám může být provozovatelem omezen, vyžaduje-li to bezpečnost síťového provozu, udržení síťové integrity nebo  předcházení závažným poruchám sítě, softwaru nebo uložených dat.

2.5 Online hry podléhají neustálému dalšímu vývoji, zdokonalování, změnám a úpravám. Z těchto důvodů je provozovatel oprávněn kdykoliv přizpůsobit obsahové, optické, technické a jiné podoby svých služeb. Pro uživatele přitom neexistuje nárok na dodržení určitých rámcových podmínek nebo daných skutečností. Uživatel má pouze právo k účasti na online hrách provozovatele v jejich aktuální podobě.  

2.6 Uživateli nevzniká právo na zachování nabídky online her ve verzi stávající ke dni uzavření uživatelského vztahu.

2.7 Upozornění, rady a tipy k průběhu a hře online her, které provozovatel, jeho pracovníci, dále jeho pověřenci a pomocné síly udělují uživateli, jsou vždy pouze nezávazné. Uživatel nemá nárok na náhradu případné škody nebo újmy, které mu tímto vzniknou.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Užívání online her nabízených provozovatelem v internetové Aplikaci je bezplatné.

4. REKLAMACE

4.1 Záruky v právním smyslu nebudou provozovatelem převzaty, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak.

4.2 Provozovatel poskytne uživateli přístup ke službám v právě stávajícím znění. Uživatel nemá žádný nárok na zachování nebo docílení určitého stavu / funkčního rozsahu služeb.

4.3 Uživatel bere na vědomí, že software nabízený provozovatelem v rámci služeb nemůže být, právě tak jako každý jiný software, bezchybný. Nabízené služby jsou považovány za závadné pouze v případě, je-li jejich hratelnost závažně a trvale narušena.

4.4 Z reklamace a nároků z vad jsou především a zásadně vyloučeny závady, které jsou způsobené vnějšími vlivy (vyšší mocí atd.) nebo vzniknou chybnou či neoprávněnou manipulací a změnami, které provozovatel neprovedl ani je nezastupuje.

4.5 Provozovatel doporučuje k vlastní ochraně uživatele, zvláště pak z důvodů zajištění důkazů, zasílat reklamace provozovateli písemně prostřednictvím online formuláře umístěného v internetové Aplikaci – Menu – Zákaznická podpora.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Provozovatel poskytuje svoje služby bezplatně, nenese tedy odpovědnost za jiné než hrubé nedbalosti nebo úmyslné poškození.

5.2 Provozovatel se výslovně distancuje od obsahů všech stránek, na které jsou v jeho nabídce umístěny přímé nebo nepřímé odkazy. Provozovatel nepřebírá za jejich obsah a stránky žádné ručení. Za obsahy těchto stránek nesou odpovědnost vždy sami poskytovatelé příslušných stránek. Ze strany provozovatele nedochází ke kontrole odkázaných informací. Provozovateli není známo, že by obsahy těchto odkazů a stránek porušovaly platné právo. Pokud bude provozovatelem dodatečně zjištěno porušení právních předpisů, bude tento odkaz z jeho internetové Aplikace samozřejmě okamžitě odstraněn.

5.3 Provozovatel nenese odpovědnost za škody nebo újmy vzniklé chybnou interpretací Všeobecných podmínek používání ze strany uživatele.

6. POVINNOST UŽIVATELE

6.1 Uživatel se zavazuje udržovat své přístupové údaje v tajnosti. Předání přístupových údajů třetím stranám je nepřípustné.

6.2 Uživatel se zavazuje nepoužívat nebo nerozšiřovat právně chráněné pojmy, jména nebo obrázky. Uživatel je oprávněn veškeré hry užívat výhradně pro svoji osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že skripty, zvuky, grafika a další nedílné součásti nabízeného elektronického obsahu mají charakter duševního vlastnictví provozovatele. Uživatel není oprávněn jakkoli tento elektronický obsah kopírovat ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něho opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s předpisy upravujícími  autorská práva a jinými právními předpisy.

6.3 Používání externích skriptů nebo programů umožňujících automatizování účasti na online hrách (tzv. Bots) není uživateli povoleno.

7. VÝPOVĚĎ

7.1 Obě strany jsou oprávněny účast na online hrách kdykoliv bez udání důvodu vypovědět.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Uzavřením uživatelského vztahu uživatel uděluje provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ”), souhlas se zpracováním a archivací poskytnutých osobních údajů. Údaje uživatele budou provozovatelem zpracovávány a archivovány k účelům uvedeným v těchto Podmínkách. Osobní údaje budou provozovatelem zpracovány a archivovány zejména za účelem zpracování firemních statistik, pro zajištění bezpečnosti, za účelem jejich dalšího marketingového zpracování (včetně nabízení služeb a produktů) a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platných právních předpisů.

8.2 Uživatel zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě jeho komunikace s provozovatelem prostřednictvím telefonu mohou být telefonní hovory monitorovány a nahrávány, a to za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných provozovatelem.

8.3 Uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně, a dále bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoli odvolat, přičemž odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů má za následek okamžité ukončení uživatelského vztahu a účasti na online hře. Odvolání souhlasu uživatele se zpracováním a archivací osobních údajů může být provedeno pouze písemnou formou. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům.

8.4 Provozovatel plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a nese odpovědnost za jejich případné zneužití neoprávněnou osobou. Provozovatel si je vědom, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a je povinen o nich zachovávat mlčenlivost, s výjimkami stanovenými v těchto Podmínkách a dále za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tyto Podmínky. Změna bude uživateli oznámena předem prostřednictvím internetové Aplikace. Změny jsou účinné dnem stanoveným provozovatelem a pro obě strany jsou tyto změny závazné dnem jejich účinnosti. Pokud nebude uživatel se změnami Podmínek souhlasit, je povinen o tomto odmítnutí změn Podmínek písemně informovat provozovatele a toto odmítnutí změn Podmínek uživatelem bude považováno za výpověď uživatelského vztahu ze strany uživatele.

9.2 V případech, na které není v těchto Podmínkách nebo v Herním plánu pamatováno, se musí uživatel řídit rozhodnutím provozovatele.

9.3 Vzájemná komunikace mezi uživatelem a provozovatelem bude probíhat v jazyce českém, a to prostřednictvím internetové Aplikace – online formuláře, příp. telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou.

9.4 Veškerá oznámení předpokládaná těmito Podmínkami, včetně výpovědi a ukončení uživatelského vztahu, mohou být uživatelovi doručována písemně, a to na e-mailovou adresu uživatele, kterou uvedl při registraci, případně na jinou e-mailovou adresu později oznámenou uživatelem provozovateli. Pokud provozovatel u příslušného uživatele k dispozici e-mailovou adresu nemá, je oprávněn veškerá oznámení, včetně výpovědi a ukončení uživatelského vztahu, odeslat uživateli formou textové zprávy SMS na jeho poslední známé telefonní číslo, které si uživatel u provozovatele zaregistroval. Uživatel je povinen zasílat provozovateli veškerá oznámení předpokládaná těmito Podmínkami písemně prostřednictvím online formuláře, případně na korespondenční adresu provozovatele. Pro jinou komunikaci nepředpokládanou v těchto Podmínkách může uživatel využít elektronickou adresu zákaznické podpory. Aktuální kontakty, tzn. e-mail adresa zákaznické podpory, korespondenční adresa atd., jsou uvedeny v internetové Aplikaci v sekci Menu – Kontakt. Online formulář je pro uživatele připraven v internetové Aplikaci v sekci Menu – Zákaznická podpora.

9.5 Přijetí oznámení uživatele, zaslaného formou online formuláře nebo na e-mail adresu zákaznické podpory provozovatele, bude vždy provozovatelem potvrzeno odesláním validačního e-mailu. Pokud uživatel neobdrží tento potvrzující e-mail, má se za to, že oznámení uživatele nebylo provozovateli doručeno. Veškeré zásilky a oznámení dle těchto Podmínek podané prostřednictvím držitele poštovní licence jsou považovány za doručené třetí den poté, co byly podány poště, pokud nedojde prokazatelně k doručení jiný den.

9.6 Na tyto Podmínky mohou navazovat obchodní podmínky pro vybrané produkty a služby provozovatele.

9.7 Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 6. 2017.


Ve formuláři se vyskytují chyby. Prosím opravte je, poté můžete pokračovat.